1. Información ao usuario

GalChimia, S.A. é a Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario, calquera persoa que accede ao sitio web de GalChimia, e infórmalle que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: prestación de servizos expostos no sitio web, por iso as operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • A tramitación de solicitudes ou de calquera tipo de petición de información, solicitudes de orzamento, etc. Que sexan realizadas polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web.
  • A xestión dos curriculums, proporcionados consecuencia da participación nos procesos de selección ou para ser tidos en conta en futuros procesos.
  • O acceso personalizado á área de investimento, incluíndo a xestión da conta de investidor.
  • A remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, serán realizadas por conta do Responsable e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Os envíos do boletín de noticias.
  • O acceso Acceder á tenda online e xestión de compras
  • Realizar estudos estatísticos.

Base xurídica do tratamento: consentimento do interesado, o interese lexítimo do responsable do tratamento e en determinados casos un acordo contractual.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal ou como consecuencia da relación contractual nos termos establecidos legalmente.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao o seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Dirección postal: GalChimia, S.A. Parque Empresarial de Touro, Parcelas 26-27, Fonte Díaz, 15822 Touro – A Coruña, Spain.
Email: office@galchimia.com

2. Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada polo usuario

Os Usuarios, mediante a marcación das casas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, como o de orzamentos, o de currículos e no ámbito dos pedidos e facturación na tenda online, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para que GalChimia poida atender a súa petición, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados a GalChimia son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

GalChimia informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros fóra dos casos nos que o servizo así o requira, ou en función das excepcións contidas nesta política.

3. Medida de seguridade

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, GalChimia está a cumprir con todas as disposicións das normativas RGPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do RGPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

GalChimia garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o RGPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.